Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideą projektu jest zapewnienie warunków pracownikom i zleceniobiorcom Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie do pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego. Problem zapewnienia opieki nad dziećmi rodziców wykonujących pracę zawodową jest powszechnie znany i trudny do rozwiązania. Wychodząc temu naprzeciw Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu mając na uwadze, że przyczyni się on do większej efektywności wykonywanej przez rodziców pracy zawodowej.